Veelgestelde vragen

 • Wat betekent "alibigeheugen"?

  Het alibigeheugen slaat essentiële gegevens van wegingen op in het geheugen t.b.v. de fiscale administratie, zoals gewicht, datum en tijd van de wegingen. Hierdoor is normaliter elke weging achteraf traceerbaar.

  Indien een printer of PC is aangesloten aan de indicator kunnen gegevens over een gewenste periode worden overgedragen. De lengte van de periode is afhankelijk van de geheugencapaciteit en het aantal verrichte wegingen. Meestal kunnen gegevens van meer dan 100.000 wegingen worden vastgelegd.

  Alibigeheugen is alleen bij sommige (meer geavanceerde) indicators / weegschalen (meestal optioneel) verkrijgbaar.

 • Wat betekent "dual range" of "triple range"?

  De term “dual range” houdt in dat de aflezing (indeling) in 2 (automatisch overgaande) sub-schaalverdelingen is verdeeld. In het eerste (lagere) deel van het weegbereik is een nauwkeuriger aflezing van toepassing dan in het tweede (hogere) deel.

  Voorbeeld dual range:
  Weegvermogen 3000 g, indeling 0,1 g / 0,2 g:
  tot 1500 g afleesbaar per 0,1 g; boven 1500 g afleesbaar per 0,2 g.

  De scheidslijn tussen de sub-schaalverdelingen kan gelijkelijk, maar ook anders verdeeld zijn. Vaak is de scheidslijn uit de type-aanduiding af te leiden.
  Is in een type-aanduiding bijvoorbeeld de aanduiding 6/15 verwerkt en is de indeling aangeduid als bijvoorbeeld 2 / 5 g, dan betekent dit dat het totale weegvermogen 15 kg is; waarbij in de eerste range van 0 tot 6 kg een indeling van 2 g en in de tweede range van 6 t/m 15 kg een indeling van 5 g van toepassing is.
  Het gewicht van een product tot 6 kg kan in dat geval dus tot op 2 g nauwkeurig worden bepaald, zwaardere producten tot op 5 g nauwkeurig.

  “Triple range” werkt volgens hetzelfde principe, maar dan is de aflezing in 3 sub-schaalverdelingen verdeeld.

  Soms wordt ook de aanduiding “multi range” gebruikt, waarbij 2 of 3 sub-schaalverdelingen van toepassing kunnen zijn.

 • Wat houdt het in als een weegschaal is gekeurd?

  Keuren is de huidige benaming voor het voorheen gehanteerde ijken. Het ijken van o.a. weegschalen is een term die in relatie staat met de oude Nederlandse IJkwet, die sinds eind 2006 niet meer geldt. De oude IJkwet is in november van dat jaar vervangen door de huidige Metrologiewet.
  Toch wordt de term “ijken” nog steeds gebruikt (zoals dat b.v. ook nog het geval is met “kilocalorie” als term voor energie, die eveneens verouderd is en is vervangen door “kilojoule”).

  In officiële documenten, rapporten e.d. moet echter de benaming “gekeurd” worden gebruikt voor weegapparatuur die een onderzoek heeft ondergaan en voldoet aan de eisen van de Metrologiewet.

  Een gekeurde weegschaal is voorzien van een keuringsmerkteken (“ijkmerk”), bijvoorbeeld CE-M Symbol, waarbij het 2-cijferige getal staat voor het jaartal waarin de keuring heeft plaatsgevonden.

 • Wat betekent "niet voor handelsdoeleinden"?

  De uitdrukking “niet voor handelsdoeleinden” (n.v.h.) houdt in dat de weegschaal niet mag worden gebruikt om de verkoopprijs van een product te bepalen die gerelateerd is aan het gewicht. De weegschaal mag dus alleen worden gebruikt voor controledoeleinden.

  Zodra een productprijs afhankelijk is van het gewicht van het product, wordt de weegschaal voor handelsdoeleinden gebruikt en dient deze wettelijk CE-gekeurd te zijn. De weegschaal is dan voorzien van een keuringsmerkteken (“ijkmerk”), bijvoorbeeld CE-M Symbol, waarbij het 2-cijferige getal staat voor het jaartal waarin de keuring heeft plaatsgevonden.

  Tenzij anders vermeld kan een n.v.h.-model niet worden voorzien van een keuringsmerkteken. Op verzoek kan de weegschaal wel worden gecontroleerd op eventuele afwijkingen en zo nodig worden gekalibreerd, waarna een kalibratiecertificaat kan worden verstrekt (o.a. voor ISO-gecertificeerde bedrijven).

 • Wat betekent "ijkwaardig"?

  Een “ijkwaardige” weegschaal kan vóór aflevering, maar ook later, worden gekeurd. Als een weegschaal wordt geproduceerd en getypeerd als “niet voor handelsdoeleinden”, kan daar later (zonder aanpassingen) niet meer het CE-keurmerk aan worden toegekend.

  Het “ijken” van o.a. weegschalen is een term die in relatie staat met de oude Nederlandse IJkwet, die sinds eind 2006 niet meer geldt. De oude IJkwet is in november van dat jaar vervangen door de huidige Metrologiewet.

  Toch wordt de term “ijken” nog wel gebruikt (zoals dat b.v. ook nog het geval is met “kilocalorie” als term voor energie, die eveneens verouderd is en is vervangen door “kilojoule”).
  In officiële documenten, rapporten e.d. moet echter de benaming “gekeurd” worden gebruikt voor weegapparatuur die een onderzoek heeft ondergaan en voldoet aan de eisen van de Metrologiewet.

   

 • Wat is een GLP-rapport?

  Door een GLP-rapport (Good Laboratory Practice) kan men achteraf controleren of de weegschaal, waarop een product is gewogen, correct functioneert.

   

  Het GLP-rapport vermeldt de volgende gegevens:
  – datum van de laatste kalibratie
  – tijdstip van de laatste kalibratie
  – fabrieksnummer van de weegschaal
  – versienummer van de software in de weegschaal
  – gewicht van de kalibratiemassa
  – verschil tussen kalibratiemassa en weegresultaat
  – ruimte voor handtekening van de bediende
  Voorbeeld:

  glp-report

   

 • Wat betekent "holdfunctie"?

  De term “holdfunctie” houdt in dat de gewichtsaanduiding, na activering van de betreffende functie (b.v. indrukken van de hold-toets), in het display blijft staan als het object van de weegschaal is verwijderd.

  Pas als men de hold-toets opnieuw indrukt, wordt het display weer vrijgegeven.

 • Betekenis van IP-codes

  IP staat voor International Protection. De IP-coderingen zijn in een IEC-norm vastgelegd door de International Electrotechnical Commission in Genève. Ze worden internationaal toegepast en geven informatie over de mate van bescherming van elektrotechnische producten.

  Op de door ons geleverde weegapparatuur kan één van de volgende IP-coderingen van toepassing zijn:

   

  IP-code  Klassering
  IP52 Beschermd tegen vallend stof;
  beschermd tegen vallende waterdruppels onder een hoek van 15°
  IP54 Beschermd tegen vallend stof;
  beschermd tegen spattend sproeiwater vanuit elke hoek
  IP64 Stofdicht;
  beschermd tegen opspattend water
  IP65 Stofdicht;
  beschermd tegen waterstralen
  IP66 Stofdicht;
  beschermd tegen krachtige waterbespuiting / stortregen
  IP67 Stofdicht;
  beschermd tegen onderdompelen gedurende 30 minuten
  IP68 Stofdicht;
  beschermd tegen verblijf onder water
 • Wat houdt "kalibratie" in?

  Een weegschaal kalibreren of ijken, twee begrippen die vaak met elkaar worden verward. Het “ijken” van o.a. weegschalen is een verouderde term.

  In officiële documenten, rapporten e.d. dient sinds 2006 de benaming “gekeurd” te worden gebruikt voor weegapparatuur die een onderzoek heeft ondergaan en voldoet aan de eisen van de Metrologiewet.

   

  Kalibratie van elektronische weegschalen geschiedt semi-automatisch (met een extern kalibratiegewicht) of volledig automatisch (met een intern kalibratiegewicht), afhankelijk van de constructie van de weegschaal.

  Kalibratie kan zowel bij ijkwaardige weegschalen als bij weegschalen die niet voor handelsdoeleinden zijn gemaakt, geschieden.

   

  Het keuren (“ijken”) van een weegschaal is meer dan kalibreren alleen; dit kan uitsluitend bij weegschalen die voldoen aan de metrologiewet.

   

  Zie verder de pagina Kalibratie / onderhoud.

 • Wat is een LED-display?

  Een LED-display is een beeldschermpje waarop informatie zichtbaar wordt gemaakt d.m.v. “Light Emitting Diodes”. De relatief felle lichtuitstraling van de LED’s geeft een heldere en ook in het donker duidelijk zichtbare weergave.

  De voeding van weegschalen met LED-display wordt meestal verkregen via het lichtnet, daar batterijen sneller leeg zouden raken door een hogere stroomafname in vergelijking met LCD-displays.

 • Wat is een LCD-display?

  Een LCD-display is een beeldschermpje waarop informatie zichtbaar wordt gemaakt d.m.v. een “Liquid Crystal Display”, met een duidelijke maar in schemerlicht minder goed zichtbare weergave. Daarom zijn de meeste LCD-displays voorzien van “backlight” (achtergrondverlichting), zodat ze ook in het donker goed afleesbaar zijn. Weegschalen met LCD-display gebruiken weinig stroom en werken daarom vaak (ook) op batterijen.

 • Wat is tarra en wat is automatische tarra?

  Standaard tarra

  Elke moderne weegschaal heeft standaard een tarrafunctie.

  Met de tarrafunctie (of tarreerfunctie) van een weegschaal kan door op de tarratoets te drukken het display, nadat een verpakking of lege container op het weegplateau is geplaatst, weer op nul worden gesteld. De verpakking of container wordt hierdoor niet meegewogen.

  Als het product vervolgens op het weegplateau bij de verpakking wordt geplaatst of in de container wordt gedaan, wordt het netto gewicht van het product in het display weergegeven.

  Automatische tarra

  Weegschalen, uitgevoerd met een weegindicator met uitgebreide functies, hebben daarnaast nog een automatische tarra functie. Hierbij wordt het eerste product dat op de weegschaal wordt geplaatst direct als tarra verwerkt, zodat het display direct weer op nul terugvalt (zonder dat op de tarratoets hoeft te worden gedrukt). De functie “automatische tarra” kan naar behoefte worden in- of uitgeschakeld.

 • Wat is het onderscheid tussen een telweegschaal en een weegschaal met telfunctie?

  Een telweegschaal heeft meestal 3 displayvensters (voor aantal, stuksgewicht en totaalgewicht) en men kan een willekeurig referentieaantal handmatig d.m.v. numerieke toetsen invoeren.

  Een controleweegschaal met telfunctie heeft meestal 1 (relatief groot) displayvenster, waarin het aantal of het totaalgewicht wordt weergegeven, afhankelijk van de gekozen instelling. Bij een controleweegschaal met telfunctie moet men bij het bepalen van een referentieaantal een keuze maken uit vaste, voorgeprogrammeerde waarden, bijvoorbeeld 10, 20, 50 of 100 stuks, omdat numerieke toetsen niet aanwezig zijn.

  Zie ook de pagina Info telfunctie.

 • Wat houdt Ex / ATEX in?

  Optioneel kunnen bepaalde weegschalen explosieveilig worden uitgevoerd. De voeding van deze weegschalen geschiedt uitsluitend door middel van batterijen.

  De EX-uitvoering van de weegschalen is conform ATEX 95 en norm NEN-EN-50020:2002 en geldt voor zone I en II voor een omgeving die door de aanwezigheid van mengsels van lucht met gas, damp, nevel of stof/luchtmengsels voortdurend, langdurig of dikwijls explosief is (geclassificeerd als groep II en temperatuurklassen T1, T2, T3 en T4).

  Gerelateerde link: Het nationale normalisatie-instituut www.nen.nl

 • Wat betekent "silofunctie"?

  De “silofunctie” wordt toegepast bij b.v. het vullen van containers, big bags e.d. Zodra een vooraf ingesteld gewicht is bereikt, wordt een signaal afgegeven door de indicator, waarmee b.v. een klep kan worden afgesloten, zodat de toevoer van het product wordt gestopt.

  Normaliter wordt bij het opstarten van een weegschaal / indicator eerst het nulpunt gezocht. Binnen bepaalde grenzen worden daarbij afwijkingen van het standaard nulpunt gecompenseerd, zodat de indicator altijd nul aangeeft.

  Dit is echter ongewenst als er reeds een hoeveelheid product op de weegschaal aanwezig is, terwijl zich tijdens het vullen onverhoopt een stroomuitval heeft voorgedaan.

  Met de silofunctie wordt na herstel van de voedingsspanning bij herstart van de indicator niet naar het nulpunt gezocht, maar wordt het gewicht in het display aangegeven dat direct voor de stroomuitval gemeten is. De weging kan dan direct worden vervolgd en hoeft dus niet vanaf het begin opnieuw te worden gedaan.

 • Kan ik bij u mijn afgedankte weegapparatuur kwijt?

  Onder toepassing van bepaalde regels neemt Henk Maas Weegschalen B.V. uw afgedankte weegapparatuur in.
  Zie hiervoor de pagina Inname afgedankte weegapparatuur.

 • Wat zijn de maximum toleranties bij CE-gekeurde gewichten?